Zorgleveranciers

Gemeenten onderzoeken jaarlijks de ervaringen van inwoners met zaken als toegankelijkheid van openbare voorzieningen, mantelzorg, jeugdzorg en eventuele geboden ondersteuning. Tijdens dergelijke onderzoeken wordt vaak ook geïnformeerd naar de mening van zorgontvangende burgers over hulpmiddelen, huishoudelijke hulp of bijvoorbeeld de kwaliteit van jeugdhulp. Bovendien wordt meestal contractueel vastgelegd dat leveranciers de kwaliteit van hun diensten of producten moeten bewaken, onder andere door klantervaringsonderzoeken uit te voeren. Nu is deze informatie uiteraard belangrijk voor gemeenten, maar het is wellicht nog belangrijker voor leveranciers zelf om op de hoogte te blijven van de ervaringen van hun cliënten. Met onze klantervaringsonderzoeken krijgt u als zorgleverancier diepgaand inzicht in de ervaringen van uw cliënten, zodat u in de toekomst uw service en/of producten nog beter kunt afstemmen op de wensen en verwachtingen. Ook hierbij gaat het om maatwerk: we denken samen met u na over de informatie die voor u en voor gemeenten belangrijk is. We formuleren gepaste vragen en adviseren welke onderzoeksmethoden het beste ingezet kunnen worden om de gewenste informatie boven water te krijgen. Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Concreet richten we ons op de volgende vier doelgroepen:

 • Leveranciers van hulpmiddelen
  Hierbij gaat het over leveranciers van bijvoorbeeld rolstoelen, rollators, douchezitjes, trapliften, aangepaste fietsen en andere hulpmiddelen die cliënten in staat stellen om zelfstandig(er) te leven. Tijdens het klantervaringsonderzoek zullen voornamelijk aspecten als serviceverlening, kwaliteit van de geleverde producten en de bereikbaarheid van uw bedrijf (bij eventuele problemen) aan bod komen.
 • Leveranciers van huishoudelijke hulp
  Bij het leveren van huishoudelijke hulp gaat het primair over de vraag of een cliënt met de ontvangen hulp in een voldoende schoon huis kan wonen. Bij onze onderzoeken stellen we vragen over de vriendelijkheid, de vaardigheid en aanspreekbaarheid van de hulp, en gaan we in op zaken als (telefonische) bereikbaarheid van uw bedrijf, vervanging bij vakantie of ziekte en de communicatie met de hulp. Ook kijken we naar de beleving van de klant: stemt de geleverde hulp overeen met de wensen en verwachtingen van de klant en worden de gestelde doelen in de beleving van de cliënt bereikt?
 • Leveranciers van jeugdzorg
  Het leveren van jeugdzorg vergt een nauwe en intensieve samenwerking tussen de begeleider en de jongere – en soms ook de ouders –, waarbij zaken als vertrouwen, gezien worden en integriteit cruciaal zijn. Door middel van onze op maat gemaakte klantervaringsonderzoeken maken we voor u inzichtelijk hoe de ondersteunde gezinnen de hulp van uw begeleiders ervaren. Hierbij peilen we onder andere hun mening over de communicatie, deskundigheid, integriteit, sociale vaardigheden en het inlevingsvermogen van uw medewerker. Zo gaan we na in hoeverre het gezin vindt dat deze persoon begrip en respect toont voor de situatie, en in welke mate de geboden hulp of aangedragen oplossingen bijdragen aan een verbetering van de situatie van het kind en eventueel de ouders of het gezin.
 • Werkbedrijven
  In het kader van de Participatiewet zijn gemeenten verplicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Hiertoe werken zij samen met werkbedrijven die helpen om werkzoekenden (met een afstand tot de arbeidsmarkt) te begeleiden naar een passende werkplek, of om mensen met een bijstandsuitkering te reïntegreren in de arbeidsmarkt. Als werkbedrijf wilt u uiteraard graag de vinger aan de pols houden en op de hoogte blijven van de ervaringen van uw cliënten. Met onze klantervaringsonderzoeken helpen we u in kaart te brengen hoe de cliënten uw ondersteuning ervaren. Zo informeren we naar hun mening over de communicatie met uw bedrijf, de bereikbaarheid van uw medewerkers en de ondersteuning en cursussen die u tijdens een traject aanbiedt. Ook is het belangrijk om te achterhalen of de gevonden werkplek overeenstemt met hun verwachtingen, en hoe ze uw begeleiding tijdens de reïntegratie in de arbeidsmarkt hebben ervaren.