Prestatiemonitor

Het welslagen van uw organisatiebeleid wordt bewerkstelligd via een proces van planning, uitvoering, toetsing en bijstelling. Onze aanpak zorgt voor een verfijnde en scherpe monitoring van de interne en externe processen. Hierdoor krijgt u relevante informatie waarmee u aan de slag kunt met procesoptimalisatie.

We begeleiden gemeenten en andere organisaties om zicht te houden op de voortgang en de prestaties. Wij kunnen de volgende diensten voor u verzorgen:

  • Integraal monitoringplan opstellen
  • Audits uitvoeren
  • Het op meerdere momenten meten van prestaties met behulp van indicatoren, zoals:

– Aantallen en kosten
– Verhouding tussen maatschappelijke en financiële opbrengsten en de inzet van middelen
– Resultaatgerichtheid

Aan de hand van data-analyses, medewerkerservaringsonderzoeken, ervaringsonderzoeken onder ketenpartners en klantervaringsonderzoeken helpen we u inzicht te geven in het behalen van uw (financiële) doelstellingen en maken we helder of genomen maatregelen en de (ingekochte) dienstverlening volgens plan bijdragen aan uw doelstellingen. Daar waar processen nog niet helemaal volgens plan verlopen, verstrekken we u informatie over de mogelijke oorzaken en geven we advies om dit te verbeteren. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het bereiken van:

  • Duurzame doelstellingen
  • Doelmatigheid
  • Doeltreffendheid
  • Procestransparantie
  • Kostenbeheersing
 

De metingen vinden op diverse momenten plaats, te beginnen met een nulmeting. Aan de hand van prestatie-indicatoren maken we een “snapshot” van de situatie zoals die op dat moment is. Na één jaar vindt er een tweede evaluatie plaats. Het doel van de jaarevaluatie is om in kaart te brengen of de vooraf vastgestelde doelstellingen zijn behaald. Het is ook mogelijk om een tussenevaluatie te organiseren. Na bijvoorbeeld zes maanden vindt er dan een tussentijdse evaluatie plaats. De tussentijdse resultaten van deze evaluatie kunnen leiden tot bijsturing van de uitvoering van uw taken.

Het is tevens mogelijk om de prestatiemonitor met collega-gemeenten of -organisaties uit te voeren. Het voordeel voor u is dan dat we de resultaten van de deelnemende organisaties met elkaar vergelijken.

De klantervaringsonderzoeken die deel uitmaken van de prestatiemonitor, voldoen aan de eisen die het Ministerie van VWS stelt en gelden tevens als het jaarlijks verplichte klantervaringsonderzoek. Met de resultaten van zowel de t0- als t1-meting voldoet u aan de wettelijke verplichting voor het uitvoeren van de resultaatmeting.

Contact
Aangezien onze onderzoeken maatwerk zijn, staan er geen prijzen bij vermeld; u kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden voor uw zorgorganisatie te bespreken.