Participatiewet

Via de Participatiewet, die in de plaats is gekomen van de Wwb, de WSE en een deel van de Wajong, is het geregeld dat gemeenten burgers met een afstand tot een arbeidsmarkt helpen bij het vinden of uitvoeren van werk. Met onze onderzoeken krijgt u duidelijk in beeld of uw dienstverlening voldoet aan de wensen en verwachtingen van de inwoners in uw gemeente.

Hieronder volgt een overzicht met onze onderzoeksdomeinen, met per tabblad telkens een korte toelichting, doelstelling, omschrijving van de doelgroep(en) en geschikte methoden. Uiteraard is het mogelijk om methoden te combineren of andere variaties te kiezen. Aangezien onze onderzoeken maatwerk zijn, staan er geen prijzen bij vermeld; u kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.

De participatiewet is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het is de taak van gemeenten om hier uitvoering aan te geven. Hiertoe sturen zij werkbedrijven aan die helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Een ander doel van de dienstverlening is mensen met een bijstandsuitkering te reïntegreren in de arbeidsmarkt. Dit klantervaringsonderzoek biedt inzicht in:

 • De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gemeente en het werkbedrijf
 • De informatievoorziening door de gemeente en het werkbedrijf
 • De dienstverlening door de gemeente
 • De dienstverlening door het werkbedrijf
 • De effectiviteit van de reïntegratie en de bijbehorende begeleiding

Voor dit onderzoek kunnen zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden worden ingezet. Gezien de doelgroep adviseren wij een kwalitatief onderzoek uit te voeren, zoals face-to-face interviews of telefonische interviews.

 • Doelstelling
  De doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ervaringen van uw klanten met de toegankelijkheid, aanpak, kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning van uw gemeente en het uitvoerend werkbedrijf.
 • Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit inwoners uit uw gemeente die te maken hebben (gehad) met begeleiding naar werk.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten
 2. Face-to-face interviews (25 bruikbare interviews)
 3. Telefonische interviews bestaande uit een aantal gesloten vragen met de mogelijkheid tot toelichting (50 interviews)

Een tegenprestatie houdt in dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen in ruil een maatschappelijk nuttige activiteit verrichten. Wat dat is, hoe lang en hoeveel uur de klant dit dient te doen, bepaalt u in samenspraak met hem of haar. Dit klantervaringsonderzoek geeft inzicht in:

 • De ervaringen met de dienstverlening van uw gemeente
 • De mate waarin de klant inspraak heeft in de te vervullen tegenprestatie
 • De mate waarin de tegenprestatie aansluit bij de mogelijkheden, kennis en vaardigheden van de klant
 • De meerwaarde van de tegenprestatie voor de klant, zoals persoonlijke ontwikkeling of maatschappelijke deelname

Voor dit onderzoek kunnen zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden worden ingezet. Gezien de doelgroep en de mogelijke gevoeligheid van het onderwerp adviseren wij om een kwalitatief onderzoek uit te voeren, zoals face-to-face interviews of telefonische interviews.

 • Doelstelling
  De doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ervaringen van klanten met een bijstandsuitkering met betrekking tot de tegenprestaties waartoe zij verplicht kunnen worden.
 • Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit inwoners uit uw gemeente die te maken hebben (gehad) met begeleiding naar werk.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten
 2. Face-to-face interviews (25 bruikbare interviews)
 3. Telefonische interviews bestaande uit een aantal gesloten vragen met de mogelijkheid tot toelichting (50 interviews)

Gemeenten kennen allerlei regelingen voor mensen met een laag inkomen. Om inzicht te krijgen in de dienstverlening en de mate waarin deze regelingen bijdragen aan een verbetering van de positie van de doelgroep, kunnen we onderzoeken wat de ervaringen van uw klanten zijn met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • De informatievoorziening over regelingen
 • Het contact met de medewerkers van uw gemeente
 • Het aanvragen van regelingen
 • Het nut en het gebruik van de regelingen

Voor dit onderzoek kunnen zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden worden ingezet. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp adviseren wij om een kwalitatief onderzoek uit te voeren, zoals face-to-face interviews of telefonische interviews.

 • Doelstelling
  De doelstelling is inzicht krijgen in de ervaringen van inwoners met de dienstverlening en de doelmatigheid van de regelingen van het armoedebeleid.
 • Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit inwoners met een laag inkomen die aanspraak hebben gemaakt op een of meerdere regelingen.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten
 2. Face-to-face interviews (25 bruikbare interviews)
 3. Telefonische interviews bestaande uit een aantal gesloten vragen met de mogelijkheid tot toelichting (50 interviews)

Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met inwoners die problematische schulden hebben. Elke gemeente heeft haar eigen manier om mensen met schulden te helpen. Om inzicht te krijgen in de dienstverlening van zowel de gemeente als partijen die ondersteuning bieden aan mensen met problematische schulden, kunnen we de ervaringen van deze groep onderzoeken met betrekking tot:

 • De toegankelijkheid van schuldhulpverlening
 • Het contact met en de dienstverlening van uw gemeente (informatievoorziening, het contact met en de waardering van de consulenten, het aanbod van workshops/cursussen, het doorverwijzen naar schuldhulpdienstverleners)
 • De dienstverlening van schuldhulpdienstverleners
 • De effecten van het schuldhulpverleningstraject

Voor dit onderzoek kunnen zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden worden ingezet. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp adviseren wij om een kwalitatief onderzoek uit te voeren, zoals face-to-face interviews of telefonische interviews.

 • Doelstelling
  De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen van inwoners met de uitvoering van schuldhulpverlening, zodat u uw beleid en de uitvoering daarvan daar waar mogelijk en nodig kan verbeteren om de doelgroep op een doelmatige en doeltreffende wijze te ondersteunen.
 • Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit inwoners die te maken hebben (gehad) met schuldhulpverlening via uw gemeente.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten
 2. Face-to-face interviews (25 bruikbare interviews)
 3. Telefonische interviews bestaande uit een aantal gesloten vragen met de mogelijkheid tot toelichting (50 interviews)

Tijdens dit onderzoek brengen we de ervaringen van werkgevers in kaart met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet en de in te zetten instrumenten. Bij dit onderzoek kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Bereikbaarheid van uw gemeente en het uitvoerende werkbedrijf
 • Informatievoorziening over de Participatiewet, zoals regelingen ter ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Begeleiding van werkgevers door uw gemeente en het werkbedrijf
 • De motivatie van de cliënten (in dit geval de werknemers) om mee te doen aan trajecten voor scholing of het opdoen van werkervaring
 • Ondersteuning van cliënten (werknemers) door bijvoorbeeld werkcoaches
 • Effectiviteit van regelingen en andere vormen van ondersteuning

De resultaten kunnen uitgesplitst worden naar gebieden, achtergronden van werkgevers en – waar mogelijk – achtergronden van klanten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van schriftelijke vragenlijsten en kan ter verdieping worden uitgebreid met vijftien interviews met klanten en/of werkgevers.

 • Doelstelling
  Belangrijk doel van het onderzoek is om te peilen wat er goed gaat en welke verbeteringen volgens werkgevers doorgevoerd kunnen worden.
 • Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit werkgevers die klanten via de Participatiewet van een baan of bijvoorbeeld een werkervaringsplek hebben voorzien.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten
 2. Face-to-face interviews (15 bruikbare interviews)