Wet maatschappelijke ondersteuning

Via de Wmo dient u als gemeente elk jaar een Wmo-klantervaringsonderzoek te organiseren, om te peilen hoe de inwoners van uw gemeente de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Het onderzoek bestaat uit een standaardvragenset die verplicht ingezet moet worden voor de landelijke benchmark, en kan daarnaast naar eigen keuze aangevuld worden met extra onderzoeksonderwerpen en -vragen.

U mag als gemeente zelf bepalen door wie u de onderzoeken laat uitvoeren. De VNG adviseert haar leden om hiervoor een onafhankelijke partij in de arm te nemen. Ons onderzoeksbureau is een betrouwbare partner met ruime ervaring als het gaat om objectieve en op maat gemaakte onderzoeken.

Hieronder volgt een overzicht met onze onderzoeksdomeinen, met per tabblad telkens een korte toelichting, doelstelling, omschrijving van de doelgroep(en) en geschikte methoden. Uiteraard is het mogelijk om methoden te combineren of andere variaties te kiezen. Aangezien onze onderzoeken maatwerk zijn, staan er geen prijzen bij vermeld; u kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Bij dit standaard, verplichte onderzoek wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de dienstverlening, de toegang tot voorzieningen, de kwaliteit van de (maatwerk)oplossingen en de invloed hiervan op het dagelijkse leven van de inwoners uit uw gemeente. We bieden hiervoor zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken aan.

Kwantitatief
De vragenlijst bestaat uit de verplichte vragenset, aangevuld met een korte lijst met verdiepingsvragen, bijvoorbeeld over de dienstverlening van uw medewerkers, de gevonden oplossingen en de effecten op de maatschappelijke deelname en zelfredzaamheid van burgers. Er kan ook gekozen worden voor de verplichte vragenset, aangevuld met verdiepende vragen of specifieke thema’s, zoals eigen-krachtoplossingen, dagbesteding, hulp bij de huishouding en hulpmiddelen.

 • Doelstelling
  Inzicht krijgen in de ervaringen van uw klanten met de dienstverlening en de kwaliteit van de oplossingen, zodat u (de uitvoering van) uw Wmo-beleid daar waar nodig en wenselijk kunt verbeteren.
 • Doelgroep
  Alle inwoners die het afgelopen jaar voor het eerst een maatwerkoplossing hebben gekregen, plus alle inwoners die vóór het afgelopen jaar een maatwerkoplossing hebben gekregen, voor zover zij in dat jaar niet zijn gezien door een consulent.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten bestaande uit de verplichte vragenset en verdiepingsvragen over de dienstverlening en de effecten van de oplossingen op het dagelijkse leven van inwoners
 2. Schriftelijke vragenlijsten bestaande uit de verplichte vragenset en verdiepingsvragen over twee specifieke thema’s

Kwalitatief
Steeds meer gemeenten hebben behoefte aan meer achtergrondinformatie: waardoor wordt de ervaring van een inwoner gevormd? Wat kunnen wij als gemeente doen om daar verandering in te brengen? Kortom, gemeenten willen meer kwalitatieve, verdiepende informatie. Deze informatie kunt u verkrijgen door middel van kwalitatief onderzoek, zoals face-to-face onderzoeken, telefonische interviews of focusgroepen.

 • Doelstelling
  Inzicht krijgen in de achtergronden van de ervaringen van uw klanten met de dienstverlening en de kwaliteit van de oplossingen, zodat u (de uitvoering van) uw Wmo-beleid daar waar nodig en wenselijk kunt optimaliseren.
 • Doelgroep
  De doelgroep kan bestaan uit inwoners die zich in het laatste halfjaar voorafgaande aan de start van het klantervaringsonderzoek bij uw gemeente hebben gemeld met een hulpvraag over maatschappelijke ondersteuning. De groep klanten die geselecteerd wordt voor het onderzoek heeft de gehele procedure (inclusief keukentafelgesprek) doorlopen.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Face-to-face interviews (25 bruikbare interviews)
 2. Focusgroepen (drie bijeenkomsten met 7 tot 10 personen)
 3. Telefonische interviews bestaande uit een aantal gesloten vragen met de mogelijkheid tot toelichting (50 interviews)

Gemeenten hebben voor inwoners met een (hulp)vraag de toegang tot ondersteuning op verschillende manieren geregeld. Sommige gemeenten werken met één centraal team, andere gemeenten werken met meerdere teams. Het is in elk geval belangrijk dat inwoners deze teams goed kunnen benaderen als zij een (hulp)vraag hebben. Het onderzoek geeft inzicht in:

 • Bekendheid met het team
 • Bereikbaarheid en vindbaarheid van het team
 • Informatievoorziening door en over het team
 • Het contact met de medewerkers
 • Kwaliteit van de vraagverhelderingsgesprekken
 • Dienstverlening en ondersteuning door de professionals
 • De keuze van de gevonden oplossingen

Voor dit onderzoek kan zowel gekozen worden voor een kwantitatieve als een kwalitatieve methode. U kunt ook kiezen voor een continu-onderzoek, waarbij een klant na afloop van het onderzoeksproces een vragenlijst ontvangt. Het voordeel van een continumeting is dat u elk kwartaal inzicht krijgt in de resultaten.

 • Doelstelling
  De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de klantervaringen met de toegang tot ondersteuning, zodat u (de uitvoering van) uw beleid met betrekking tot de toegang tot ondersteuning daar waar mogelijk kunt verbeteren.
 • Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit inwoners die zich met een (hulp)vraag bij uw gemeente of een sociaal team hebben gemeld.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten
 2. Continu-onderzoek door middel van schriftelijke vragenlijsten
 3. Face-to-face interviews (25 bruikbare interviews)
 4. Focusgroepen (drie bijeenkomsten met 7 tot 10 personen)
 5. Telefonische interviews bestaande uit een aantal gesloten vragen met de mogelijkheid tot toelichting (50 interviews)

Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor een partner, familielid, vriend of kennis die bijvoorbeeld chronisch ziek is of een beperking heeft. Binnen de uitvoering van de Wmo vormen mantelzorgers een belangrijke groep. Het is dus cruciaal dat u als gemeente op de hoogte bent van de taken, beweegredenen, eventuele belasting, (ondersteunings)behoeften en mogelijke problemen waar mantelzorgers tijdens hun zorgverlening tegenaan lopen.

Een onderzoek onder mantelzorgers levert inzichten op in:

 • De taken die mantelzorgers uitvoeren
 • Reden(en) om mantelzorger te zijn
 • Ervaren druk/belasting onder mantelzorgers
 • Bekendheid met en behoefte aan ondersteuningsmogelijkheden
 • Tevredenheid over de geboden ondersteuning
 • Ervaren waardering

De resultaten worden onder andere uitgesplitst naar achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht) en de ervaren belasting van de mantelzorgers. Voor dit onderzoek kunnen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden inzetten.

 • Doelstelling
  De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop mantelzorgers functioneren, waar zij (eventueel) tegenaan lopen en op welke wijze zij (desgewenst) ondersteund willen worden.
 • Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit inwoners die binnen uw gemeente actief zijn als mantelzorger.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten
 2. Focusgroepen (drie bijeenkomsten met 7 tot 10 personen)

Een vrijwilliger is iemand die werkzaamheden verricht voor een organisatie, zonder dat hij of zij hiervoor betaald krijgt. Vrijwilligers vormen het cement van een leefbare samenleving en spelen in de participatiesamenleving een prominente rol. Het is dus van groot belang om te weten wat er leeft onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Een specifieke groep vrijwilligers bestaat uit zogenaamde zorgvrijwilligers. Zorgvrijwilligers bieden onbetaald en onverplicht in een georganiseerd verband zorg en ondersteuning aan anderen met wie zij, bij aanvang, geen persoonlijke relatie hebben.

Met dit onderzoek inventariseren we de meningen, ervaringen en behoeften met betrekking tot de volgende aspecten:

 • Achtergronden zorgvrijwilligers
 • De taken die zorgvrijwilligers uitvoeren
 • De motivatie van zorgvrijwilligers om hun werk te doen
 • Ervaren druk/belasting door zorgvrijwilligers
 • Ondersteuningsbehoeften en -mogelijkheden van en voor zorgvrijwilligers
 • Tevredenheid over ondersteuning
 • Ervaren waardering

Voor dit onderzoek kunnen zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden ingezet worden.

 • Doelstelling
  De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de manier waarop (zorg)vrijwilligers functioneren, waar zij (eventueel) tegenaan lopen en op welke wijze zij (desgewenst) ondersteund willen worden.
 • Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit inwoners die binnen uw gemeente actief zijn als (zorg)vrijwilliger.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten
 2. Focusgroepen (drie bijeenkomsten met 7 tot 10 personen)

De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatie-samenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

 

Dit zei koning Willem-Alexander tijdens zijn eerste troonrede. Maar hoe staat het nu met de participatiesamenleving? Zorgen mensen voor elkaar? Hoeveel mensen doen aan vrijwilligerswerk? Hoeveel inwoners spannen zich in voor hun buurt of wijk? Komt eenzaamheid voor en zo ja, bij welke specifieke doelgroepen het meest?

Het onderzoek kan inzicht geven in:

 • Deelname aan verenigingen
 • Betrokkenheid bij de buurt
 • Mantelzorg verlenen
 • Vrijwilligerswerk doen
 • Zorgen voor buren
 • Sociale samenhang
 • Eenzaamheid

Voor dit onderzoek kan zowel gekozen worden voor een kwantitatieve als een kwalitatieve methode. We adviseren hier om een kwantitatief onderzoek uit te voeren, omdat een breed inzicht nodig is in de activiteiten van de inwoners. Voor een verdieping van de resultaten kunnen eventueel focusgroepen georganiseerd worden.

 • Doelstelling
 1. Inzicht krijgen in de mate waarin burgers participeren, gedifferentieerd naar onder andere leeftijd en gezondheid, om u input te verschaffen om uw participatiebeleid (beter) in te kunnen vullen.
 2. Inzicht krijgen in de voorwaarden waaronder burgers kunnen of willen participeren.
 • Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit een selectie inwoners uit uw gemeente van 18 jaar en ouder.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten met de mogelijkheid om de vragenlijsten online in te vullen
 2. Focusgroepen (drie bijeenkomsten met 7 tot 10 personen)